TaxConsulting

You Are Viewing

Post By: 4cleardesign

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak ide o podnikateľské subjekty, a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti zákona, ktorej hodnota prevyšuje ustanovenú sumu, […]

eKolky – zásadná zmena v platení poplatkov

Od 1. januára bude postupne do života uvádzaný nový moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky. Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov […]

Výzva MF SR na národný projekt „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“, kód: OPIS-2013/1.1/68-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Hlavnými cieľmi projektu sú: ·  Elektronizácia služieb súdov prebiehajúcich aktuálne v konvenčnej […]

Daň z emisných kvót

Daň z emisných kvót bola zrušená zákonom č. 189/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Ústavného súdu SR č. 188/2012 Z. z. o pozastavení účinnosti dane z emisných kvót. Ustanovenie § 51b – Daň z emisných kvót – zostáva v platnosti za zdaňovacie obdobie roku 2011.  V zmysle […]