TaxConsulting

You Are Viewing

A Blog Post

Daň z emisných kvót

Daň z emisných kvót bola zrušená zákonom č. 189/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Ústavného súdu SR č. 188/2012 Z. z. o pozastavení účinnosti dane z emisných kvót. Ustanovenie § 51b – Daň z emisných kvót – zostáva v platnosti za zdaňovacie obdobie roku 2011. 

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 51b ods. 12) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje priemerné ceny emisných povoleniek EUA na burze BlueNext na účely výpočtu základu dane z emisných kvót.

Priemerná cena EUA na burze BlueNext

Rok Mesiac Priemerná trhová cena
2010 december 14,2074
2010 január – december 14,3412
2011 január 14,1335
február 14,4515
marec 15,6439
apríl 16,2600
máj 16,4705
jún 15,1750
júl 12,5733
august 12,1888
september 11,6959
október 10,3005
november 8,9553
december 7,4255
2011 január – december 13,0509
2012 január 6,9036
február 8,4662
marec 7,6314
apríl 6,9426
máj 6,6455

Zdroj : Reuters, IFP

Priemerná cena EUA je vypočítaná ako jednoduchý aritmetický priemer cien posledného uskutočneného obchodu v dni na burze  BlueNext (voľba v Reuters „Last Trade“, RIC kód BNXCO2-2). Ročný priemer je počítaný obdobne ako priemer mesačný.

Vzory tlačív k dani z emisných kvót