Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“, kód: OPIS-2013/1.1/68-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

·  Elektronizácia služieb súdov prebiehajúcich aktuálne v konvenčnej (papierovej) podobe,

·  Rozvoj čiastočne elektronizovaných služieb súdnictva na sofistikovanejšiu úroveň v rámci existujúcich, resp. vytváraných IS súdnictva,

·  Zavedenie nových elektronických služieb súdnictva a budovanie nových IS,

·  Nasadenie potrebnej infraštruktúry (najmä bezpečné a dôveryhodné úložisko pre všetky informačné systémy rezortu, licencie, videokonferenčný systém súdnictva a pod.).

Cieľom projektu je umožniť elektronickým spôsobom podávať súdu návrh žaloby, stiahnutie žaloby, návrh na vydanie platobného rozkazu, odpor proti platobnému rozkazu, odvolanie a pod. v občianskom a obchodnom procese.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 28 492 567,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 20.11.2013. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja