Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak ide o podnikateľské subjekty, a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti zákona, ktorej hodnota prevyšuje ustanovenú sumu, možno vykonať do 31. marca 2013.

POZOR! Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje aj na prípad, keď ide o vyplatenie pôžičky spoločníkovi v hodnote vyššej ako 5 000 eur, pretože zákon neobmedzuje tok hotovostných platieb len na zdaniteľné príjmy. Zákon výslovne zdôrazňuje, že nezáleží na tom, na základe akého právneho dôvodu k tomuto toku hotovosti dochádza.

Ak sa však spoločník dohodne so spoločnosťou ešte do konca roku 2012 na vrátenie pôžičky spoločnosťou v hotovosti, pričom táto platba sa podľa dohody zrealizuje do 31. 3. 2013, nebude sa na túto úhradu vzťahovať zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Zákon ďalej definuje, že hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Zákon je účinný od 1. januára 2013.